2. Niedziela Adwentu – ROK B

„Pocieszcie mój lud (…) nieprawość jego odpokutowana (…) przygotujcie drogę dla Pana”.

Pociecha – każdemu potrzebna. Bóg umie pocieszyć: niewolnika – wolnością, grzesznika – odpuszczeniem grzechów, stęsknionego – nadejściem Umiłowanego. Wszystkie pociechy zawarte są w nowinie: „Oto wasz Bóg … przychodzi z mocą”

Gdyby On nie chciał przyjść?! Gdyby nikt na Niego nie czekał?! – zamarłoby życie na ziemi. Na szczęście Boże ziarno w człowieku jest niezniszczalne, a Boże plany niezmienne; gdy grzech zniszczył przyjaźń, człowiek wszedł na drogę tęsknoty i spotkał… tęskniącego za nim Boga. Wtedy uwierzył… 

Bóg był „gotów” od razu i „gdy nadeszła pełnia czasu” stworzył i powołał Maryję, a uzyskawszy zgodę, pod Jej Niepokalanym Sercem stał się nam Bratem. Ale człowieka czekała trudna nauka odczytywania Bożych znaków i długa droga powrotu do Ojca. 

To arcydzieło Boga-Miłości przeżywamy w Adwencie. Słuchamy z radością głosu Świadka: „Idzie za mną mocniejszy ode mnie (…) On chrzcić was będzie Duchem Świętym”,bo i my „oczekujemy nowego nieba i ziemi nowej, w których będzie mieszkała sprawiedliwość”.

Czy dziś to możliwe?! – jak zawsze! Popatrzmy z dystansu na „nowo-europejski” raj, który może dać tylko to, co ma – „bogactwo” materii: rozkosz cielesną, pełny żołądek, moc deptania innych – ale za olbrzymią cenę: spokoju sumienia, miłości prawdziwej, godności dziecka Bożego, szansy na szczęście wieczne… Co nowego? – tylko „opakowanie”! Zło wyspecjalizowało się w reklamowaniu kłamstwa, demoralizacji, egoizmu… albo raczej my staliśmy się mniej czujni wobec kusiciela, mniej odporni na zło. Wystarczy uważniej posłuchać, by rozpoznać starą śpiewkę: „będziecie jako bogowie”. Otóż nie będziecie nigdy! Prawdziwą drogę do przebóstwienia zbudował Chrystus. Jest nią Kościół – Królestwo Boże na ziemi! 

To dobrze, że kto dziś wybiera Kościół, braw nie otrzymuje. W tym jego szansa – wybierają go ludzie szlachetni, „ideowi”, gotowi „wziąć krzyż swój i naśladować Mistrza”. Karierowicze już przeszli do neo-europejczyków!

Kościele święty, tak dziś znieważany, jak Chrystus cierniami, Domu Boży i nasz, nie zdradzimy Ciebie! 

„Dlatego, umiłowani, starajcie się, aby On was zastał bez plamy i skazy, w pokoju”. Adwent trwa… „Przyjdź, Panie Jezu!”

ks. M.R.

Gazetka „Ave Maria” 49/1993

Iz 40,1-5.9-11
2 P 3,8-14
Mk 1,1-8